Tri themelet

Themeli i parë: Që robi ta njohë Zotin e tij.

Themeli i dytë: Që robi ta njohë fenë e tij.

Themeli i tretë: Që robi ta njohë pejgamberin e tij, Muhamedin, sal-lallahu alejhi ue sel-lem.

Këto themele janë tri pyetjet që do t’i bëhen njeriut në varr.

Themeli i parë: Njohja e Zotit:

Këtu hyjnë disa çështje:

1. Se Allahu është Zoti ynë, i Cili na mbikëqyr ne dhe të gjitha krijesat me begatitë e Tij.

2. Se Allahu i Lartësuar është i vetmi që meriton adhurimin.

3. Se Allahun e njohim përmes ajeteve (shenjave, argumenteve) të Tij dhe përmes krijesave të Tij madhështore.

Prej ajeteve të Tij janë: nata, dita, Dielli dhe Hëna.

Prej krijesave të tij janë: shtatë qiejt dhe shtatë tokat dhe çdo gjë që gjendet mes tyre.

Themeli i dytë: Njohja e fesë:

Këtu hyjnë disa çështje:

1. Feja e vetme që e pranon Allahu është Islami.

2. Islami është: Dorëzimi ndaj Allahut me teuhid, nënshtrimi ndaj Tij me bindje dhe shmangia nga shirku dhe ithtarët e tij.

3. Shkallët e fesë janë tri: Islami, imani dhe ihsani.

Themeli i tretë: Njohja e pejgamberit Muhamed, sal-lallahu alejhi ue sel-lem:

Këtu hyjnë disa çështje:

1. Emri i pejgamberit dhe prejardhja e tij:

Ai është Muhamed ibën Abdullah ibën Abdul-Muttalib ibën Hashim-i, ndërsa Hashimi është nga fisi kurejsh, kurse kurejshët janë arabë dhe arabët janë pasardhës të Ismailit, të birit të Ibrahimit, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi ta.

2. Mosha e tij:

Ai jetoi gjashtëdhjetë e tri vjet; dyzet vjet para pejgamberllëkut, kurse njëzet e tri vjet si pejgamber, i dërguar.

3. Pejgamberllëku dhe dërgimi i tij:

U bë nebij (pejgamber) me fjalën kuranore “ikra’” (lexo), kurse u bë resul (i dërguar) me fjalën “el-muddeththir” (i mbështjellë).

4. Vendi i tij dhe emigrimi:

Vendi i tij është Meka, kurse vendi ku emigroi është Medineja.

5. Çështja në të cilën thirrte ai:

Allahu e dërgoi atë për t’na tërhequr vërejtjen nga shirku dhe për të thirrur në teuhid.

 

Marrë nga libri “Et-Teuhijd el-mujesser” i autorit Abdullah El-Huvejl
Përktheu: Jusuf Kastrati – Shembulli.com