Shkaqet që ndihmojnë për faljen namazit të natës

1-Sinqeriteti në qëllimin e faljes së namazit, se bëhet vetëm për Allahun.

2- Ta ndiejë qëllimin e namazit të natës dhe së vërtetë Allahu e thërret për namaz.

3- Njohja e mirësive të namazit të natës.

4-Leximi rreth praktikimit të namazit të natës tek të parët tanë (selefi).

5- Të fjeturit në anën e djathtë.

6- Të fjeturit me abdes.

7- Të fjeturit herët.

8- Praktikimi i dhikrit të gjumit.

9- Një sy gjumë pas dreke (Kajlule).

10- Largimi nga ushqimi dhe pija e tepërt.

11- Largimi nga mëkatet dhe gabimet.

12- Luftimi i nefsit për të falur namazin e natës.

13- Qortimi i nefsit për lënien e namazit të natës .

 

Përshtati: Valdet Kamberi