Bereqeti

Bereqet do të thotë: Fryti, dobia, bekimi i Allahut të Lartësuar ndaj një gjëje, nëse është e paktë bëhet e shumtë, kur është shumë ka dobi të madhe, kurse fryti më i madh i bereqetit në të gjitha çështjet është përdorimi në kënaqësinë e Allahut të Lartësuar.

Allahu, kur e zbret bereqetin, përfshin çdo gjë si: pasurinë, fëmijën, kohën, punën, prodhimin, gruan, pasurinë, mjetin, shtëpinë, mendjen, trupin, etj.

- Bereqeti në pasuri; në rritje, shumim dhe bollëk.

- Bereqeti në shtëpi; në qetësi dhe pushim.

- Bereqeti në ushqim; në shumicë të mjaftueshme.

- Bereqeti në fëmijë në edukimin e tyre.

- Bereqeti në familje; duke pasur harmoni.

- Bereqeti në ymër; duke jetuar më gjatë me vepra të mira.

- Bereqeti në kohë; duke e shfrytëzuar atë në maksimum.

- Bereqeti në shëndet; i fuqishëm dhe aktiv.

- Bereqeti në dituri; në njohuri të bollshme.

 

Ulvi FEJZULLAHU