Ke menduar tashmë për llogarinë mujore?!

Të dashur vëllezër dhe të dashura motra në Islam: Këto janë shtatë stacione në të cilat do të ndalemi shkurtimisht me shpresë se do t'i mbajmë zemrat tona në ritëm dhe të jenë gjithmonë të mbushura me iman.

Stacioni i parë: Llogaria

Çdo musliman që ka frikë Allahun do të duhej që në fund të këtij muaji të shenjtë të ndërmarr një llogari ndaj vetvetes. Llogaria e vetvetes është një nga metodat më efektive për pastrimin e zemrës dhe për nxitje në punë të mira.

Gjatë këtyre ditëve e përcollëm mysafirin tonë të bekuar, Ramazanin me ditët e tij të bukura dhe netët e tij të qeta. Ne e përcollëm atë dhe ai u largua nga ne. Po ashtu, nuk e dimë se a do ta shohim atë në vitin e ardhshëm përsëri apo do të mbarojë jeta jonë para kësaj.

’Ne e përcollëm atë’. Ndërsa, tash të shohim se cilat nga veprat e mira i kemi bërë në këtë muaj.

A e kemi përmbyllur këtë muaj me devotshmëri ndaj Allahut? A kemi marrë për këtë ndonjë shenjë nga Krijuesi? A ia mësuam shpirtit tonë durimin, garimin në punë të mira dhe gjakftohtësinë, në mënyrë që ta kemi sa më të lehtë largimin nga gjynahet dhe bërjen e veprave të mira, që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut?

A i kemi mëshiruar skamnorët, pasi që ndiem diçka nga ajo që e ndiejnë ata gjatë tërë vitit? A e kemi mësuar veten që të bëjmë përpjekje dhe që t'i mposhtim dhe t'i mundim qejfet dhe nevojat tona? A i kemi shfrytëzuar mjetet për fitimin e kënaqësisë së Allahut dhe largimin nga zjarri i xhehenemit?

A i kemi spastruar zemrat tona nga zilia, zemërimi, pangopësia dhe nga paragjykimi ndaj vëllezërve dhe motrave tona në Islam, dhe a e kemi filluar një faqe të re me ta, e cila është përplot dashuri, dashamirësi dhe solidaritet?

A kemi, a kemi, a kemi...? Ka shumë, shumë pyetje, të cilave duhet t'u jepet nga ne një përgjigje e sinqertë dhe praktike.

Stacioni i dytë: Adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja

Robi duhet të jetë gjithherë në adhurim ndaj Zotit dhe i qëndrueshëm në zbatimin e urdhrave të Tij.
Nuk duhet të bëjë hile sikurse dhelpra, ta adhurojë Allahun vetëm në një muaj të caktuar dhe ta lërë adhurimin ndaj Zotit në muajt tjerë, apo në ndonjë vend të caktuar, apo me njerëz të caktuar. Ai që e bën këtë do të duhej të dinte se Zoti i Ramazanit është edhe Zot i muajve tjerë dhe i të gjitha kohërave dhe epokave.

Allahu thotë: „Ti (Muhammed) përqendrohu vendosmërisht ashtu si je i urdhëruar, e bashkë me ty edhe ata që u penduan.“ [Hud:112]

Allahu, po ashtu, thotë: „Pra, drejtojuni Atij dhe kërkoni falje prej Tij.“ [Fussilet:6]

I Dërguari, Muhammedi, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Thuaj: Besoj në Allahun dhe bëhu i vendosur.” (Transmeton Muslimi)

Pas Ramazanit   ka agjërim vullnetar siç janë: gjashtë ditët e shevvalit (muaji pas Ramazanit), dita e hënë dhe ajo e enjte, ditët e bardha (13, 14, 15 i çdo muaji hënor), e kështu me radhë.

Kur të përfundojë namazi i teravive dhe ngritja natën për falje në muajin Ramazan, sërish mund të falim namaz nate në shtëpi.

Allahu i Lartësuar thotë në Kur’an: „Ata flinin pak natën.” [Edh-Dharijat:17]

Kur të kalojë koha e sadakasë së fitrit kemi lëmoshën e detyrueshme (zekatin), të cilën duhet ta japë çdonjëri dhe dyert e lëmoshës, të punëve vullnetare dhe të përpjekjeve janë gjithherë të hapura. Leximi i Kur'anit nuk është diçka që duhet bërë vetëm gjatë Ramazanit, por në çdo kohë. Veprat e mira janë për çdo kohë dhe për çdo vend, andaj jepeni mundin tuaj. Mjerë për ty nëse veprat e mira të bëhen të mërzitshme.

Nëse nuk dëshiron të bësh diçka vullnetare, atëherë asnjëherë nuk guxon t'i lësh detyrimet si faljen e pesë namazeve në kohët e caktuara të tyre në bashkësi dhe kështu me radhë.

Çdonjëri do të duhej ta luste Allahun për forcim dhe qëndrueshmëri në rrugën e drejtë, ngase ti nuk e di se kur do të të vizitojë meleku i vdekjes. Mjerë për ty, po qe se të gjen duke bërë mëkat.

O Allah të gjitha zemrat janë në dorën tënde, forcoji zemrat tona në fenë tënde!

Stacioni i tretë: Mjerë për ty dhe sërish mjerë për ty!

Mjerë për ty or vëlla dhe ti oj motër, nëse nuk pendohesh! Mjerë për ty po nuk e mbajte premtimin ndaj Allahut! Mjerë për ty po e prishe shtëpinë e devotshmërisë, të cilën e ke ndërtuar me gurët e veprave të mira gjatë muajit të bekuar të Ramazanit!

Mjerë për ty po e zëvendësove dëgjimin dhe leximin e Kur'anit me dëgjimin e zërit të shejtanit (muzikës)!

Mjerë për ty po e le Kur'anin, pasi që ishte miku dhe shoqëruesi yt në Ramazan.

Mjerë për ty po e harrove Zotin tënd, pasi që Ai t'i hapi në këtë muaj të bekuar dyert e mëshirës.

Stacioni i katërtë: Shenjat e pranimit

Duhet ta dish patjetër - Allahu të ruajt - se një nga shenjat e pranimit të punëve të mira tek Allahu është vazhdimi yt në vepra të mira edhe pas Ramazanit dhe se bërja e mëkateve pas këtij muaji është nga shenjat e mospranimit të tyre. Tash, pyete veten!

Allahu thotë: „Mirëpo, këtë nuk e arrin kush, pos atyre të durueshmëve, dhe nuk e arrin kush, pos atyre me virtyt të lartë.“ [Fussilet:35]

Stacioni i pestë: Ti ke fuqinë

Muaji Ramazan të ka treguar se ti ke fuqi për zbatim dhe qëndrueshmëri në këtë fe. Dhe se ti ke fuqi për t’i lënë punët e këqija dhe për t'i zbatuar namazet në kohët e tyre të caktuara.

Muaji Ramazan, po ashtu, të ka treguar se ti mund të ndalesh nga pirja e duhanit, po qe se je prej atyre që e pinë. Tash, a do të marrësh mësim nga Ramazani... apo jo?!

Stacioni i gjashtë: Muslimanët pas festës

Motër e dashur, kur të jesh me burrin tënd dhe fëmijët e tu... duke jetuar në qetësi, në luks, shëndosh dhe në siguri, kujtoji vëllezërit dhe motrat tua në shumë vende dhe regjione të kësaj bote!
Kjo festë atyre ua shton brengat dhe plagët, të cilat ende nuk janë shëruar. Ata gjenden në mjerim dhe fatkeqësi, të cilën e di vetëm Allahu. Disa kanë harruar se çdo të thotë siguri, të tjerët vdesin nga uria dhe sëmundja. Në anën tjetër, të tjerët jetojnë, por nuk nderohen, trajtohen në mënyra çnjerëzore dhe nuk i jepen kurrfarë të drejtash. Çfarë ke bërë ti për të gjithë vëllezërit e tu dhe motrat e tua nga besimi?!
Allahu do të na pyes në Ditën e Gjykimit për vëllezërit dhe motrat tona. Pse ua kemi kthyer shpinën dhe nuk kemi treguar solidaritet ndaj tyre? A e ke falënderuar së paku ti Allahun për dhuntitë në të cilat gjendesh?!

Stacioni i shtatë: Kush do të duhej në të vërtetë t'i gëzohet festës?

Shohim çdonjërin se si i gëzohet festës, por a thua kush meriton të gëzohet gjatë festës?! Festa nuk është për atë që vesh rroba të reja, e as për atë që tubon shumë para. Festa, në të vërtetë, është për ata që i binden Allahut, të cilët do të jenë të sigurt në Ditën e Gjykimit dhe që kanë fituar kënaqësinë e të Plotfuqishmit, të Gjithëdijshmit...

Lusim Allahun e Lartësuar të na i paranojë veprat tona; agjërimin, namazin dhe të gjitha veprat tjera të mira. Paqja qoftë mbi Pejgamberin tonë, Muhammedin, alejhis-salatu ues-selam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e drejtë deri në Ditën e Gjykimit!


Marrë nga revista: AL-FATH

Përktheu nga gjermanishtja: Jusuf Kastrati


Revista Shembulli