Kërkoj falje nga Allahu...

Kërkoj falje nga Allahu për çdo gjynah që kam bërë.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo farz që e kam lënë.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo padrejtësi që e kam bërë ndaj të tjerëve.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo njeri të mirë që e kam lënë anash.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo keqbërës që e kam shoqëruar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo punë të mirë që e kam vonuar .

Kërkoj falje nga Allahu për çdo të kotë që kam folur.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo hak që e kam humbur.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo të kotë që e kam pasuar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo kohë që nuk e kam shfrytëzuar.

Kërkoj falej nga Allahu për çdo sekret që e kam publikuar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo besnik që e kam tradhtuar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo premtim që nuk e kam zbatuar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo person që e kam nënçmuar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo të vërtetë që e kam fshehur.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo nderë që e kam nëpërkëmbur.

Kërkoj falej nga Allahu për çdo të kotë që kam dëgjuar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo haram që kam shikuar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo pasuri që e kam fituar në mënyrë jo të drejtë.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo dituri që e kam harruar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo paragjykim.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo borxh që e kam vonuar.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo dituri që e kam fshehur.

Kërkoj falje nga Allahu për çdo gjynah që e kam bërë në mes të ditës apo natës , fshehurazi apo haptazi.

Përktheu : Valdet .K


Revista Shembulli