Teuessuli (afrimi)

Përkufizimi:

Gjuhësisht, fjala teuessul (توسّل) rrjedh nga fjala uesile (وسيلة) që në shqip domethënë mënyrë, e cila në thelb nënkupton diçka nëpërmjet së cilës arrijmë ose afrohemi te një gjë.

Fjala teuessul në terminologjinë fetare nënkupton marrjen e shkaqeve të lejuara, që na afrojnë te Allahu Fuqiplotë.

Llojet e teuessulit:

1. Teuessul i ligjësuar (توسّل مشروع).

2. Teuessul i ndaluar (توسّل ممنوع).

Teuessuli i ligjësuar:

Teuessuli i ligjësuar është tri llojesh:

1. Teuessuli (afrimi te Allahu) nëpërmjet emrave dhe cilësive të Allahut.

2. Teuessuli që e bën lutësi nëpërmjet ndonjë vepre të mirë që e ka bërë.

3. Teuessuli, afrimi i robit te Allahu nëpërmjet duasë së ndonjë njeriu të mirë, i cili është i gjallë.

Teuessuli i ndaluar:

Çdo teuessul që nuk bën pjesë në ndonjërën nga tri llojet e teuessulit të ligjësuar, të cilat i përmendëm më lart, është i ndaluar. Këtu bëjnë pjesë:

1. Afrimi te Allahu nëpërmjet hakut dhe privilegjit të ndonjë personi.

2. Zotimi që bëhet për të dashurit e Allahut, njerëzit e mirë dhe duaja që u drejtohet atyre.

3. Therja e kurbanit për hir të të dashurve të Allahut dhe adhurimi që bëhet te varret e tyre.

 

Shkëputur nga libri “Et-Teuhijd el-mujesser” i autorit Abdullah El-Huvejl
Përktheu: Jusuf Kastrati – Shembulli.com