E lus Allahun ...

E lus Allahun me gjithë bindje duke besuar në mëshirën e Tij, që përfundimin tim ta bëjë me njërën nga këto:

Të vdes duke qenë në sexhde.

Të vdes duke lexuar Kuran.

Të vdes duke qenë agjërueshëm.

Të vdes duke falur namaz nate.

Të vdes duke shqiptuar Shehadetin.

Të vdes luftëtarë në rrugën e Allahut.

Të vdes pas kryerjes së Haxhit.

Të vdes duke qenë i nënshtruar ndaj Tij.

Përktheu: Valdet Kamberi


Revista Shembulli