Lutja e Muaviut (Allahu qoftë i kënaqur me të!) në momentet kur po vdiste

Ibn Sirini përshkruan momentet e fundit të jetës së sahabiut të nderuar, Muaviut [Allahu qoftë i kënaqur me të!], i cili kishte vënë fytyrën në tokë dhe lutej:

Allahu im,

Në Librin Tënd ke thënë se i falë të gjithë përveç idhujtarëve, Allahu im më bë në cilin grup të duash të atyre që do t’i falësh!

O Allah, na i pakëso të këqijat, na fal për gabimet, dhe me butësinë Tënde fale atë që nuk shpreson në askënd tjetër pos Teje, se vërtetë Ti je Falës i madh ndërsa ai që ka bërë mëkat nuk ka ku të shkon vetëm se tek Ti! 

Dr.Sedat Islami