Frika (el-ḣauf)

Përkufizimi:

Fjala arabe ḣauf (خوف) në shqip domethënë frikëFrika është një ndjenjë shqetësimi që na ndodh kur mendojmë se do të na godasë ndonjë e keqe, fatkeqësi a dëm.

 

Llojet e frikës:

1. Shirk i madh (شرك أكبر):

Kjo është frika e fshehtë, e cila në arabisht quhet ḣauf’us-sirr (خوف السرّ): Kjo është kur njeriu frikësohet nga dikush tjetër pos Allahut për gjërat që nuk mund t’i bëjë askush pos Allahut.

Argument për këtë është thënia e Allahut:

ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ

(Ju mos iu frikësoni atyre, por frikësohuni prej Meje, nëse jeni besimtarë!)[1]

 

2. Haram, e ndaluar (محرّم):

Kjo është frika që ndikon në lënien e ndonjë detyre ndaj Allahut a në bërjen e ndonjë mëkati.

Argument për këtë është thënia e Allahut:

ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ

(Prandaj, mos kini frikë nga njerëzit, por kini frikë vetëm prej Meje!)[2]

 


3. E lejuar (جائز):

Kjo është frika e natyrshme, siç është frika nga luani, nga armiku, nga sundimtari zullumqar, e kështu me radhë.

Argument për këtë është thënia e Allahut:

ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ

(Teksa (Musai) ecte në mëngjes i frikësuar në qytet, duke pritur se ç’do të ndodhte...)[3]

 

4. Ibadet (عبادة):

Kjo është frika vetëm nga Allahu, i Cili nuk ka ortak.

Argument për këtë është thënia e Allahut:

ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ

(Për ata që i frikësohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë dy kopshte!)[4]

 

Llojet e frikës nga Allahu:

1. Frikë e lavdëruar:

Kjo është frika që të pengon t’i bësh mëkat Allahut; të shtyn t’i kryesh detyrat ndaj Allahut dhe t’i lësh gjërat që i ka ndaluar Ai.

 

2. Frikë e përbuzur:

Kjo është frika që e çon robin në humbjen e shpresave nga mëshira e Allahut.

 

Marrë nga libri “Et-Teuhijd el-mujesser” i autorit Abdullah El-Huvejl
Përktheu: Jusuf Kastrati – Shembulli.com

 


[1]Sureja al-‘imran, 175.

[2]Sureja el-maide, 44.

[3]Sureja el-kasas, 18.

[4]Sureja er-Rrahman, 46.


Revista Shembulli