Vërtetësia e nijetit (qëllimit), fjalëve dhe veprave

Vërtetësia e nijetit (qëllimit)

Qëllimi duhet të jetë i sinqertë në Allahun e Lartësuar për çdo aktivitet. Vetëm me fjalë dhe vepra të sinqerta mund të arrijmë kënaqësinë e Allahut të Lartësuar. Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) thotë:

“Është e vërtetë që Allahu nuk shikon trupat e tuaj e as format tuaja, por shikon në zemrat tuaja.” (Transmeton Muslimi)

Jemi të urdhëruar që Allahun e Lartësuar ta adhurojmë si besimtarë me zemra të vërteta dhe të sinqerta.

Vërtetësia në fjalë

Vërtetësia në fjalë ka të bëjë me vërtetësinë e lajmeve, informatave. Besimtari duhet të bartë vetëm lajme të vërteta dhe ta siguroj burimin, njëkohësisht të largohet nga mendimet e gabuara dhe mashtrimet. Allahu i Lartësuar thotë:

“O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, sepse disa dyshime janë mëkat dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njeri tjetrit dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur? Pra këtë e urreni! Kini frikë Allahun, e Allahu pranon pendimin dhe është mëshirues.” (Huxhurat, 12)

Ndërsa Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) thotë:

“ Ruani veten nga mendimet e këqija, sepse mendimi i keq është gënjeshtra më e madhe.” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

Vërtetësia e veprave

Besimtari duhet të angazhohet që veprat e tij të jashtme të përputhen me ato të brendshmet dhe të fitojnë statusin e vërtetësisë. Allahu i Lartësuar thotë:

“Dhe thuaj (O Muhamed): “Punoni! Allahu do t’i shohë punët tuaja, edhe i dërguari i Tij e besimtarët. Dhe ju do të ktheheni te i Gjithëdituri i të fshehtës dhe të dukshmes, e do t’ju njoftojë për punët që keni bërë.’’ (Teube, 105)

Përgatiti: Ulvi FEJZULLAHU