Rrugët e kërkimit të diturisë

Në ditët e sotme janë lehtësuar rrugët e kërkimit dhe nxënies së diturisë.

1- Regjistrimi në fakultetet e sheriatit-ligjit të Zotit.

2- Ndjekja e kurseve fetare që organizohen herë pas here.

3- Ndjekja e ligjëratave të dijetarëve-hoxhallarëve.

4- Pyetja e dijetarëve-hoxhallarëve drejtpërdrejt ose me anë të telefonit.

5- Shoqërimi me të devotshmit dhe të mirët.

6- Vizita e dijetarëve-hoxhallarëve dhe dëgjimi nga dija dhe këshillat e tyre.

7- Leximi i librave të dijetarëve të parë dhe pyetja për atë që nuk është e qartë për lexuesin.

8- Dëgjimi i kasetave - CD-ve me ligjërata shkencore nga dijetarët-hoxhallarët tanë të ndershëm.

 

Marrë nga: Ejne nahnu min haula 4\187

Përshtati: Valdet Kamberi